21/09/2019
Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) để liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại đây Người hoạt động dưới các bí danh "Hồ Quang”, "đồng chí Trần", "đồng chí Vương”.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/dong-chi-nguyen-ai-quoc-gap-cac-dong-chi-pham-van-dong-va-vo-nguyen-giap-o-van-nam-trung-quoc-535528.html
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16