21/09/2019
Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 11-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn vạch trần âm mưu của thực dân Pháp, phát xít Nhật, kêu gọi nhân dân Đông Dương đoàn kết đấu tranh chống đế quốc.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/tuyen-ngon-cua-dang-cong-san-dong-duong-535467.html
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16