21/09/2019
Đầu năm 1939, Xứ uỷ Nam Kỳ chủ trương đưa người tham gia Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là sự phá hoại của lực lượng Tờrốtkít nên chủ trương của Xứ uỷ không thực hiện được.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thuong-vu-xu-uy-nam-ky-ra-nghi-quyet-ve-cong-tac-tuyen-truyen-day-manh-phong-trao-quan-chung-535445.html
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16