21/09/2019
Từ khi Đalađiê (Daladier) lên cầm quyền, Chính phủ Pháp ngày càng đi sâu vào con đường phản động trong các chính sách đối nội, đối ngoại. Nhân cơ hội này, thực dân Pháp ở Đông Dương ra sức bóc lột nhân dân, tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/thong-cao-khan-cap-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-ve-chong-khung-bo-va-doi-tu-do-dan-chu-535325.html
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16