21/09/2019
Sau khi về nước một thời gian, với tư cách là đại biểu Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941.
#TT-TL
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi/hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-535807.html
12 Lượt thích   0 Lượt bình luận  3 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16