17/09/2019
Tư liệu tham khảo cuộc thi:

Sau khi những vị trí chiến lược như Hà Nội, Huế, Sài Gòn cùng đại bộ phận các địa phương khởi nghĩa thành công, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta chuyển vào giai đoạn kết thúc.
#TT-TL
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi/tong-khoi-nghia-buoc-vao-giai-doan-ket-thuc-535098.html
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16