Hà Nội, 20/06/2020
Từ ngày 7 đến ngày 9/8/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X. Trong phiên họp ngày 9/8/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo điện tử Đảng... Xem thêm
 
12 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (ngày 01/08/2007) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới nhận định, công tác tư tưởng, lý luận thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xâ... Xem thêm
 
7 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở khẳng định, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học và đang củng cố, phá... Xem thêm
 
7 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa (01-8-1930 - 01-8-2002), Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương được tặng Huân chương Sao Vàng.
#LSD
http://dangcongsan.vn/huong-toi-ky-nie... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Mục tiêu mà Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25-6-1998 của Bộ Chính trị đưa ra là ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường của những nơi, những vùng đã bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Tại Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) của Đảng nhận định, công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường hơn, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, s... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Năm 2000, công tác tư tưởng đạt nhiều thành tựu, trong đó nổi bật là đã xây dựng xong giáo trình quốc gia về bộ môn khoa học Mác - Lênin và đưa vào sử dụng, góp phần đổi mới công tác giáo dục lý luận ... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 20/06/2020
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ra đời trong bối cảnh Đảng ta chủ động đổi mới tư duy, lãnh đạo toàn dân thực hiện công c... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Thông báo của ban tổ chức