Hà Nội, 23/08/2019
 
14 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ
Hà Nội, 17/09/2019
Tư liệu tham khảo cuộc thi:

Hơn 70 năm đã trôi qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toà... Xem thêm
 
15 Lượt thích   0 Lượt bình luận  4 Chia sẻ
Hà Nội, 17/09/2019
Tư liệu tham khảo cuộc thi:

Tại cuộc mít tinh của hàng chục vạn nhân dân ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng ... Xem thêm
 
15 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ
Hà Nội, 09/09/2019
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng lên phá bỏ xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật... Xem thêm
 
24 Lượt thích   0 Lượt bình luận  5 Chia sẻ
Hà Nội, 17/09/2019
Tư liệu tham khảo cuộc thi:

Sau một thời gian chuẩn bị rất ngắn, Xứ uỷ Bắc Kỳ, Thành uỷ Hà Nội đã phát động nhân dân Hà Nội nổi dậy giành chính quyền vào ngày 19-8-1945.
#TT-TL
http://dangcongsan.vn/... Xem thêm
 
15 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Sau khi về nước một thời gian, với tư cách là đại biểu Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941.... Xem thêm
 
12 Lượt thích   0 Lượt bình luận  3 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi... Xem thêm
 
29 Lượt thích   0 Lượt bình luận  8 Chia sẻ
Hà Nội, 17/09/2019
Tư liệu tham khảo cuộc thi:

Sau khi những vị trí chiến lược như Hà Nội, Huế, Sài Gòn cùng đại bộ phận các địa phương khởi nghĩa thành công, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta chuyển vào giai đoạn k... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
THÔNG TIN - TƯ LIỆU

23/08/2019 18:49:16